Google ads Horizontal

Thursday, November 26, 2015

HOW TO ADD “OPEN TERMINAL HERE” TO NAUTILUS’ CONTEXT MENU?

sudo apt-get install nautilus-open-terminal
Then:
nautilus -q
in order to reset Nautilus